MANDAT UNESCO-a

Obrazovanje

obrazovanje
©UNESCO - Marc Hofer
UNESCO radi na unapređenju obrazovanja širom svijeta putem praktičnog savjetovanja, postavljanja standarda, inovativnih projekata i umrežavanja. Šest ciljeva u okviru inicijative pod nazivom Obrazovanje za sve (Education for All – EFA), koji su usvojeni od strane 164 zemlje na Svjetskom forumu o obrazovanju koji je održan 2000. godine su postali glavni prioritet organizacije u ovoj oblasti. Šest ciljeva inicijative obrazovanje za sve su:

 • Razvoj brige o djeci i obrazovanje u ranom detinjstvu;
 • Obezbijeđivanje besplatnog i obaveznog osnovnog obrazovanja za sve do 2015. godine;
 • Odgovarajuće obrazovanje u sticanju znanja i vještina važnih za život u okviru programa za mlade i odrasle;
 • Postizanje poboljšanja od 50% u nivou pismenosti kod odraslih do 2015. godine;
 • Iskorijenjivanje rodnih razlika i postizanje rodne jednakosti u obrazovanju do 2015.  godine;
 • Poboljšanje opšteg kvaliteta obrazovanja.

Pored globalne inicijative „Obrazovanje za sve“, programska oblast obrazovanja pokriva i ove teme: osnovno obrazovanje, obrazovanje djevojčica i žena, opismenjavanje, strukovno i tehničko obrazovanje, visoko školstvo, obrazovanje nastavnika, obrazovanje za održivi razvoj, udružene škole, e-učenje.

Izdvojene teme:

 • Izgradnja obrazovanja:
  • Pismenost:Pismenost je važna jer se radi o ljudskom pravu, sredstvu lične emancipacije i razvoja pojedinca. Procjenjuje se da je svaka peta odrasla osoba na svijetu nepismena, od čega su dvije trećine žene. UNESCO pomaže u kreiranju i implementaciji različitih programa opismenjavanja kao i u izradi strategija koje se bave ovim problemom. U svrhu promovisanja borbe protiv nepismenosti, svake godine se pojedincima ili institucijama dodjeljuju UNESCO međunarodne nagrade za pismenost: King Sejong i Confucious.
  • Edukacija nastavnika: Cilj UNESCO-a je da postane globalni lider u edukaciji nastavnika., sa posebnim fokusom na edukaciji o temama kao što su rodna jednakost, HIV/AIDS te obuke iz oblasti informacionih tehnologija, posebno u okviru procesa saradnje Jug-Jug.
  • Tehničko i stručno obrazovanje i obuka (TVET): je integralni dio inicijative Obrazovanje za sve i orijentisan je na sticanje vještina koje omogućavaju ekonomski rast i doprinose iskorijenjivanju siromaštva.
 • Jačanje obrazovnih sistema:
  • Rano djetinjstvo: U zemljama u razvoju, 10.5 miliona djece svake godine umire od bolesti koje je moguće spriječiti. UNESCO promoviše programe njege i edukacije u ranom djetinjstvu (ECCE) koji su fokusirani na zdravlje, ishranu, sigurnost i učenje kao holistički pristup razvoju djeteta. ECCE je dio šireg programa kojim se promoviše inkluzivno obrazovanje.
  • Srednje obrazovanje: UNESCO pomaže nerazvijenim zemljama da omoguće srednje obrazovanje sve većem broju zainteresovanih. Naglasak je na tehničkom i stručnom obrazovanju i obuci koji omogućavaju zapošljavanje i iskorijenjivanje siromaštva.
  • Visoko obrazovanje: UNESCO je jedina agencija UN sistema sa mandatom u oblasti visokog obrazovanja. U ovoj oblasti UNESCO se bavi pitanjima preko-graničnog visokog obrazovanja i garancije kvaliteta s posebnim fokusom na mobilnosti i priznavanju kvalifikacija. Takođe, UNESCO radi na jačanju istraživačkih kapaciteta visokoškolskih instutucija i širenju znanja preko granica.
  • Obrazovanje odraslih: podrazumijeva cjeloživotno učenje, pismenost i neformalno obrazovanje. Usavršavanje cjeloživotnog učenja se vrši putem relavantne politike, istraživanja, institucionalnih okvira i ovlaštenih mehanizama, uključujući neformalno obrazovanje i obrazovanje odraslih u području opštih strategija (u skladu sa preporukama Internacionalne konferencije obrazovanja odraslih na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou (CONFINTEA).
  • Inkluzivno obrazovanje: se bazira na pravu svih na kvalitetno obrazovanje koje zadovoljava osnovne potrebe za učenjem i obogaćuje život. Fokusiranjem prvenstveno na ranjive i marginalizovane grupe, teži se punom razvoju potencijala svakog pojedinca. Ranjive i marginalizovane grupe uključuju Rome, djecu sa ulice, djecu radnike, djecu vojnike, djecu sa onesposobljenjima, autohtone narode i ruralno stanovništvo.
  • Obrazovanje o HIV/AIDS: UNESCO je vodeća agencija za EDUCAIDS i UNAIDS Međuagencijski tim za obrazovanje, koji se smatra ključnim kombinovanim mehanizmom za programe prevencije, liječenja, njege i podrške.
  • Jezici u procesu obrazovanja: UNESCO dvojezične ili višejezične pristupe procesu obrazovanja uz upotrebu maternjeg jezika kao važan faktor inkluzije i kvalitetnog obrazovanja.
  • Nauka i tehnologija: Promoviše multidisciplinarni pristup naučnom i tehnološkom obrazovanju s posebnim naglaskom na osnovnim znanjima, vještinama i informatičkoj pismenosti za sve, u cilju pripreme za rad. U svijetu koji se brzo mijenja, naučno i tehnološko obrazovanje postaju važan instrument održivog razvoja i redukcije siromaštva. S druge strane, obrazovni sistemi se suočavaju sa izazovima naučno-tehnološkog obrazovanja koje nije prilagođeno modernim naučnim i tehnološkim postignućima i samim tim nije relavantno.
 • Planiranje i upravljanje:
  • Obrazovanje u post-konfliktnim područjima i područjima pogođenim prirodnim katastrofama: 69 miliona djece izvan školskog sistema u cijelom svijetu živi u područjima pogođenim ratom ili prirodnim katastrofama. Postizanje ciljeva inicijative Obrazovanje za sve zahtijeva da se i za ovu djecu omogući obrazovanje. UNESCO ima aktivnu ulogu u promovisanju obrazovanja kao dijela paketa pomoći ugroženim područjima koji doprinosi dugoročnom oporavku.
  • Obrazovne politike i planiranje: UNESCO podržava zemlje članice pri izradi odgovarajućih obrazovnih politika i strategija putem tehničke podrške u izradi procedura i planova i mobilizacije donatora radi podrške nacionalnim obrazovnim prioritetima.

UNESCO Sektor za obrazovanje takođe vodi sledeće međunarodne inicijative i programe u oblasti obrazovanja:

Program obrazovanja o klimatskim promjenama za održivi razvoj (Climate Change Education for Sustainable Development) ima za cilj da obrazovanje o klimatskim promjenama uključi u međunarodni odgovor na promjene izazvane njima. Program pomaže ljudima da shvate uticaj globalnog zagrijavanja i da se poveća „klimatska pismenost“ kod mladih. UNESCO ovaj program provodi u okviru UN Dekade obrazovanja za održivi razvoj (DESD).

UN Dekada obrazovanja za održivi razvoj (DESD) 2005-2014 ima za cilj da vrijednosti koje su bitne za ostvarenje održivog razvoja uključi u sve aspekte obrazovanja. Osnovni cilj je da se ohrabre promjene u ponašanju koje će dovesti do stvaranja održivog i pravednog društva za sve.

Obrazovanje za održivi razvoj (Education for Sustainable Development – ESD) nije zaseban program ili projekt, već okvir koji obuhvata mnoge postojeće forme obrazovanja kao i one koje tek treba kreirati. ESD promoviše napore da se obrazovni programi i sistemi ponovo razmotre (i metodologija i sadržaj). Uključuje sve aspekte obrazovanja: zakonodavni okvir, procedure, finasiranje, nastavni plan i program, uputstva, učenje, ocjenivanje, itd. Mnogi programi koriste ESD pristup učenju radi postizanja održivosti. ESD pristupi obrazovanju podrazumijevaju teme kao što su: biodiverzitet, klimatske promjene, kulturna raznolikost, znanja autohtonih naroda, smanjenje rizika od katastrofa, smanjenje siromaštva, rodna jednakost, mir i bezbijednost, vode, održiva urbanizacija, itd.

U okviru UNESCO Sektora za obrazovanje se vode i brojne globalne mreže od kojih izdvajamo:

ASP net – UNESCO mreža udruženih škola je mreža obrazovnih institucija iz cijelog svijeta osnovana 1953. godine u okviru koje škole sarađuju na izgradnji mira, razumijevanja, interkulturalnog dijaloga i održivog obrazovanja.

UNITWIN mreža je program koji se bavi povezivanjem univerziteta počev od 1992. godine.

UNEVOC je mreža institucija specijalizovanih za tehničko i stručno obrazovanje i obuku.

ALADIN je dokumentaciono-informaciona mreža obrazovanja odraslih koja podržava umrežavanje i izgradnju kapaciteta dokumentacionih centara i biblioteka specijalizovanih za obrazovanje odraslih i opismenjavanje.

INESM je međuagencijska mreža za simulaciju obrazovnih modela.

Kao dio UNESCO-ovog obrazovnog programa formirano je više globalnih i regionalnih centara za oblast obrazovanja. Regionalni centar koji je nadležan za naš region je CEPES – Evropski centar za visoko obrazovanje koji se nalazi u Rumuniji. Globalni UNESCO obrazovni centri su:

 • Međunarodni biro za obrazovanje (IBE) u Ženevi se bavi razvojem nastavnog plana i programa i obrazovnih sadržaja;
 • Međunarodni institut za obrazovno planiranje (IIEP) u Parizu se bavi izradom, planiranjem i upravljanjem obrazovnim sistemima;
 • Institut za cjeloživotno učenje (UIL) u Hamburgu se bavi promocijom pismenosti, neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 • Institut za informacione tehnologije u obrazovanju (IITE) u Moskvi se bavi korištenjem informacionih tehnologija u procesu obrazovanja;
 • Međunarodni centar za tehničko i stručno obrazovanje i obuku (UNEVOC) u Bonu se bavi poboljšanjem obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada;
 • UNESCO Institut za statistiku (UIS) u Montrealu prikuplja statističke podatke koji odražavaju potrebe u oblasti obrazovanja.

Međunarodne nagrade koje se dodijeljuju za postignuća u oblasti obrazovanja su: nagrada Kralj Hamad Bin Isa Al Khalifa za upotrebu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, nagrada Emir Jaber Al Hamad Al Jaber za promociju kvaliteta obrazovanja osoba sa intelektualnim poteškoćama, nagrada Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum za izuzetna postignuća u poboljšanju efikasnosti nastavnika, zatim međunarodne nagrade za pismenost, za obrazovanje o miru i Bilbao nagrada za kulturu ljudskih prava (bivši naziv: za obrazovanje o ljudskim pravima).

http://www.unesco.org/new/en/education/