Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m
UNESCO je jedina organizacija u okviru UN sistema koja djeluje kroz sistem državnih komisija za UNESCO. Državne komisije predstavljaju vezu između država članica i UNESCO-a, i ujedno su savjetodavna tijela Vlada zemalja članica.

Uloga, zadaci i međusobni odnosi između nacionalnih komisija, država članice i UNESCO-a utvrđeni su Poveljom o državnim komisijama iz 1978. godine. Članove komisija za UNESCO čine predstavnici obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova, parlamentarci, predstavnici nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Odlukom o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ("Službeni glasnik BiH" broj 77/09), komisija je osnovana kao savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH.

Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m je jedino ovlašteno tijelo koje vrši poslove komunikacije i administracije sa UNESCO-m i određivanje i imenovanje saradnika i partnera za saradnju sa UNESCO-m.

Komisija je takođe zadužena za vršenje sljedećih poslova i zadataka:

a) razmatranje svih pitanja međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine i UNESCO-a u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja i davanje mišljenja, preporuka i sugestija o tome Vijeću ministara;

b) razmatranje i davanje mišljenja Vijeću ministara o pitanjima koja se odnose na programe i projekte UNESCO-a u kojima treba da učestvuje Bosna i Hercegovina;

c) predlaganje Vijeću ministara sastava delegacija za učešće na skupovima UNESCO-a, ili skupovima koje sama organizira;

d) učestvovanje u pripremi stavova u vezi sa zaključivanjem ili izvršavanjem ugovora sa UNESCO-m o pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja i davanje mišljenja o tome Vijeću ministara, ministarstvima i drugim organima i institucijama Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev;

e) razmjenu informativnih materijala preko Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva civilnih poslova i prikupljanje drugih materijala radi korištenja međunarodnih iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja do kijih se došlo putem aktivnosti UNESCO-a i upoznavanje institucija i organizacija iz navedenih oblasti sa ciljevima i aktivnostima UNESCO-a;

f) predlaganje imenovanja državnih koordinatora (Focal points); g) pripremanje materijala o pitanjima vezanim za saradnju sa UNESCO-m u skladu sa programom rada Vijeća ministara, odnosno na njegov zahtjev.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Ministarstvo civilnih poslova.