Na osnovu člana 2. stav (1) Procedura i kriterija za podnošenje zahtjeva i dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a od 3.2.2015. godine, Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-m, o b j a v lj u j e

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a za 2018. godinu

 

 

 

Objavljuje se javni poziv zainteresovanim subjektima za podnošenje zahtjeva za dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m (“u daljem tekstu”: Komisija), i davanje podrške Komisije za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a u skladu sa Procedurama i kriterijima za podnošenje zahtjeva i dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a (http://unescobih.mcp.gov.ba/akti_komisije/Pokroviteljstvo-BS.PDF ) („u daljem tekstu“: Procedure).

 

Poziv se objavljuje za aktivnosti zainteresiranih aplikanta koje će se realizirati u toku 2018. godine.

 

Dodjela pokroviteljstva Komisije ne podrazumijeva finansijsku pomoć niti pravnu obavezu Komisije ka aktivnosti i nositelju aktivnosti, već odobrenje za korištenje logoa i naziva Komisije za odabrane aktivnosti iz oblasti koje su u nadležnosti UNESCO-a.

 

Pokroviteljstvo UNESCO-a se dodjeljuje kao moralna podrška izuzetnim aktivnostima, i ne podrazumijeva finansijsku pomoć niti pravnu obavezu UNESCO-a ka aktivnosti i nositelju aktivnosti.

 

Pokroviteljstvo se dodjeljuje aktivnosti, a ne organizaciji odnosno pojedincu.

 

Organizator mora obezbijediti adekvatnu medijsku vidljivost kroz korištenje naziva i logoa Komisije, odnosno UNESCO-a.

Naziv i logo Komisije, odnosno UNESCO-a se mogu koristiti samo na materijalima vezanim uz aktivnosti za koje se daje pokroviteljstvo.

 

Pokroviteljstvo se dodjeljuje na određeno vrijeme, u zavisnosti od trajanja aktivnosti.

 

Državna komisija za UNESCO mora imati mogućnost aktivnog učešća u pripremi i realizaciji aktivnosti za koju se traži pokroviteljstvo.

 

Za aktivnosti koje se periodično ponavljaju, potrebno je tražiti pokroviteljstvo za svaki novi segment aktivnosti.

 

Pri podnošenju zahtjeva potrebno je jasno naznačiti predmet zahtjeva koji može biti:

a)    zahtjev za pokroviteljstvo Državne komisije BiH za UNESCO (za aktivnosti koje su od značaja u BiH) i

b)    zahtjev za podršku Komisije za pokroviteljstvo UNESCO-a (za aktivnosti regionalnog i međunarodnog karaktera i značaja).

 

Zahtjev za pokroviteljstvo Komisije se dostavlja na Obrascu za podnošenje zahtjeva za pokroviteljstvo.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pokroviteljstvo Komisije se dostavlja na jednom od službenih jezika u BiH i uz obrazac je potrebno dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

a)      Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva

b)      Opis aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo s obrazloženjem opravdanosti dodjele pokroviteljstva i navođenjem svih učesnika i partnera u aktivnostima

c)      Dosadašnje iskustvo podnositelja zahtjeva

d)     Pisma podrške nadležnih institucija u BiH

e)      Izjava da su obezbijeđena potrebna finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo

f)       Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornosti da podnositelj zahtijeva nema neizmirenih obaveza iz ranijih godina.

 

Zahtjev za podršku Komisije za traženje pokroviteljstva UNESCO-a se dostavlja na obrascu Patronage Request Form popunjenom na engleskom jeziku i uz obrazac se dostavlja sljedeća ovjerena dokumentacija:

a)      pismo-molba za pokroviteljstvo UNESCO-a na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od službenih jezika u BiH. Pismo je neophodno nasloviti na generalnog direktora UNESCO-a (UNESCO Director-General)

b)      Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva

c)      Opis aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo s obrazloženjem opravdanosti dodjele pokroviteljstva i navođenjem svih učesnika i partnera u aktivnostima

d)     Dosadašnje iskustvo podnositelja zahtjeva

e)      Pisma podrške nadležnih institucija u BiH

f)       Izjava da su obezbijeđena potrebna finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo

g)      Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornosti da podnositelj zahtijeva nema neizmirenih obaveza iz ranijih godina.

 

Odluka o dodjeli pokroviteljstva Komisije i davanju podrške Komisije za traženje  pokroviteljstva UNESCO-a donosit će se u skladu sa kriterijima definiranim u članu 4. i članu 5. Procedura, i na način definiran članom 2. stav (4) Procedura.

 

Javni konkurs je otvoren do 31.10.2017. godine. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Zahtjev za pokroviteljstvo“

 

U slučaju direktnog slanja zahtjeva UNESCO-u, mimo navedene procedure, za iste se neće izdavati pismo podrške Komisije, koje je po proceduri UNESCO-a neophodno da bi zahtjev bio uzet u razmatranje.

Podnošenje zahtjeva ne podrazumijeva dobijanje pokroviteljstva. Korištenje logoa i naziva Komisije, kao i logoa i naziva UNESCO-a nije dozvoljeno bez izričite pisane saglasnosti Komisije ili UNESCO-a.