„The Tracker“ je mjesečna publikacija koju UNESCO objavljuje u cilju praćenja uloge kulture u javnoj politici imajući u vidu Agendu za održivi razvoj Ujedinjenih nacija. U publikaciji su predstavljena dešavanja unutar državnog i regionalnog konteksta, kao i nove debate o doprinosu kulture održivom razvoju. Oslanjajući se na različite izvore, publikacija pruža široki pregled trendova kulturne politike širom svijeta na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razmatra načine na koje zemlje integriraju kulturu u politike drugih područja.

Fokus petog izdanja UNESCO-ve publikacije The Tracker je na kreativnu ekonomiju. Kada su Ujedinjene nacije proglasile 2021. godinu Međunarodnom godinom kreativne ekonomije za održivi razvoj, niko nije mogao predvidjeti opseg izazova s kojima se kreativna ekonomija danas suočava. Raširene mjere ograničenja, zatvaranja i mjere fizičkog udaljavanja i dalje štete kulturnoj i kreativnoj industriji (CCI), utičući na egzistenciju i sve segmente lanca vrijednosti. Iako je kriza razotkrila osnovne pogreške CCI-a, ona pruža priliku za poduzimanje odlučnih i prilagođenih akcija za bolju izgradnju.

Peto izdanje publikacije The Tracker se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/news/tracker-culture-public-policy-issue-5