„The Tracker“ je mjesečna publikacija koju UNESCO objavljuje s ciljem praćenja uloge kulture u javnoj politici imajući u vidu Agendu za održivi razvoj Ujedinjenih nacija. U publikaciji su predstavljena dešavanja unutar nacionalnog i regionalnog konteksta, kao i nove debate o doprinosu kulture održivom razvoju. Oslanjajući se na različite izvore, publikacija pruža široki pregled trendova kulturne politike širom svijeta na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razmatra načine na koje zemlje integriraju kulturu u politike drugih područja.

Fokus trećeg izdanja UNESCO-ve publikacije The Tracker je na kulturu i budućnost zapošljavanja: kako kulturni sektor pruža dostojno zaposlenje, kakve odgovore kultura može donijeti u širi svijet rada i koje su implikacije na obrazovni sektor.

Treće izdanje publikacije The Tracker se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/news/tracker-culture-public-policy-issue-3