UNESCO/Guillermo Cano (Giljermo Kano) nagrada za slobodu štampe se dodjeljuje jednom godišnje pojedincu, organizaciji ili instituciji za doprinos odbrani ili unapređenju slobode štampe bilo gdje u svijetu, naročito ukoliko je takvo djelovanje podrazumijevalo određene rizike.

 

Kandidate mogu predložiti države članice UNESCO-a, kao i međunarodne i regionalne nevladine organizacije koje sa bave novinarstvom i slobodom izražavanja. Dobitnika nagrade bira generalni direktor UNESCO-a, na preporuku žirija. 

Više informacija o nagradi, uslovima se može preuzeti na sljedećem linku https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano/about-prize.

Nominacioni obrazac u elektronskoj formi je dostupan ovdje:

https://en.unesco.org/sites/default/files/wpfp_nominationform_2021.pdf

 

Uz popunjen nominacioni obrazac je potrebno dostaviti i pismo preporuke koje mora da sadrži sljedeće:

(a) osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

(b) kandidatove najznačajnije doprinose unapređenju slobode štampe, a na osnovu kojih će žiri razmatrati nominaciju,

(c) opis kandidatovog doprinosa ciljevima nagrade; kao i  

(d) fotografiju kandidata u visokoj rezoluciji.

 

Nominacioni obrazac, pismo preporuke i navedenu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih jezika u BiH, u štampanoj i elektronskoj formi na sljedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

Sa naznakom „Nominacija za UNESCO Guillermo Cano nagradu 2021“

Rok za dostavu nominacija je 20.1.2021. godine.

 

 

*Nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće se razmatrati.